Oprocentowanie kredytów i pożyczek udzielanych od 01.09.2017

 

w stosunku rocznym

 

RODZAJ  KREDYTU

Forma oprocentowania

Wysokość oprocentowania

Kredyt inwestycyjny

zmienne

stawka WIBOR 3M powiększona o marżę Banku *

Kredyt obrotowy

stałe

9,9

Kredyt na zakup  śr. do produkcji rolnej

stałe

5,3

Debet w r-ku

stałe

9,9

Kredyt gotówkowy konsumencki:

    - do 3 lat

    - pow. 3 lat

stałe

 

7,2

8,5

 

Kredyt w Pol-koncie

stałe

9,9

Kredyt na budownictwo mieszkaniowe

zmienne

stawka WIBOR 3M powiększona o marżę Banku **

Kredyt Wygodny

stałe

6,2

Kredyt samochodowy konsumencki

stałe

7,4

Kredyty przeterminowane

 

2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

* zmienna stopa procentowa liczona według stawki WIBOR 3M (średnia za poprzedni   miesiąc) – zmieniany w cyklach miesięcznych plus marża Banku w wysokości od 3  do 5 pp.

 Ustalając wysokość marży należy uwzględnić spełnianie przez Klienta następujących  

      warunków oraz pomniejszyć marżę maksymalną o przedstawione punkty procentowe:

1.      Klient posiada rachunek czynny bieżący od minimum 6 miesięcy – 0,5 pp.,

2.      Kwota kredytu >= 1.000.000,00 zł – 1,5 pp.,

3.      Kwota kredytu >= 500.000,00 zł – 1 pp.,

4.      Kwota kredytu >= 100.000,00 zł – 0,5 pp.,

5.      Zabezpieczenie hipoteczne kredytu – 0,5 pp.

Minimalna marża 3 % musi zostać zachowana.

**zmienna stopa procentowa liczona według stawki WIBOR 3M (średnia za ostatni miesiąc kwartału) – zmieniany w cyklach kwartalnych plus marża Banku w wysokości 2,8 pp. obniżana o 0,1p.p. za każde 10% wkładu własnego powyżej wymaganych 20%.