Nowa tabela opłat i prowizji obowiązujaca od 08-08-2018 r.

    Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

 

1.  „Taryfa opłat i prowizji bankowych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie, zwanego dalej Bankiem.

2.  Opłaty i prowizje pobierane są:

1)         po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;

2)         miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;

3)         zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;

4)         zgodnie z zawartą umową.

3.  Bank realizuje transakcje w złotych polskich.

4.  Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

5.  Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych..

6.  Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.

7.  Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.

8.  Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.

9.  Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

11.  Nie pobiera się prowizji i opłat od:

     1/ otwarcia i prowadzenia rachunków:

            a).lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek  organizacyjnych;

            b). wkładów oszczędnościowych;

2/ wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym    

3/ wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tytułu najmu lokalu Banku, dostaw robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Bank.

4/ wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem kredytów udzielonych w rachunku bieżącym

12. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom

2.    Rachunki bankowe

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto)

Rachunek bieżący lub pomocniczy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek bieżący dla rolników

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

30 zł

15 zł

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

51)

0 zł

0 zł

2.1

Sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta

jednorazowo

10 zł

10 zł

10 zł

2.2

Zmiana karty wzorów podpisów

jednorazowo

-

10 zł

10 zł

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

3.1

wpłata gotówkowa na rachunek,

od kwoty

0 zł

0,2% min. 3 zł, max. 200 zł

0,2% min. 3 zł, max. 200 zł

3.2

wypłata gotówkowa z rachunku,

0 zł

0,4% min. 5 zł, max. 150 zł

0,4% min. 5 zł, max. 100 zł

4. Przelewy krajowe

4.1

Na rachunki prowadzone w innych bankach

za przelew

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

4.2

Zasilenia pomiędzy rachunkami 2)

od kwoty

-

0,1% min. 2 zł

max. 150,- zł

0,1% min. 2 zł

max. 100,- zł

4.3

Przelewy płatności za energię elektryczną  i usługi telekomunikacyjne

za przelew

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

4.4

Przelewy w systemie Home Banking

za przelew

-

2 zł

-

4.5

Przelew w systemie Internet Banking

za przelew

1 zł

2,503)

1 zł

4.6

Przelew w systemie SORBNET

za przelew

40 zł

40 zł

40 zł

5. Przekazy w obrocie dewizowym

5.1

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych

5.1a

Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 100 PLN

od transakcji

15 zł

15 zł

15 zł

5.1b

Przelewy SEPA i przelewy regulowane

od transakcji

20 zł

20 zł

20 zł

5.1c

polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA

od transakcji

0,1% min. 30 zł, max. 100 zł

0,1% min. 30 zł, max. 100 zł

0,1% min. 30 zł, max. 100 zł

5.2

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu

od transakcji

0,15% min. 20 zł, max. 100 zł

0,15% min. 20 zł, max. 100 zł

0,15% min. 20 zł, max. 100 zł

5.3

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta6)

 

75 zł + koszty banków trzecich

75 zł + koszty banków trzecich

75 zł + koszty banków trzecich

5.4

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym

5.4a

Przelewy SEPA i przelewy regulowane

od transakcji

20 zł

20 zł

20 zł

5.4b

polecenie wypłaty

od transakcji

0,3% min. 30 zł, max. 300 zł

0,3% min. 30 zł, max. 300 zł

0,3% min. 30 zł, max. 300 zł

5.4c

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym niestandardowym

od transakcji

100 zł

100 zł

100 zł

5.5

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta

od transakcji

75 zł + koszty banków trzecich

75 zł + koszty banków trzecich

75 zł + koszty banków trzecich

5.6

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu

za zaświadczenie

10 zł

10 zł

10 zł

6. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty

6.1

Rejestracja/ odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

6.2

realizacja zlecenia stałego

za zlecenie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

6.3

Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty

za zlecenie

5 zł

5 

5 zł

6.4

realizacja polecenia zapłaty

za przelew

0 zł

0 zł

0 zł

7. Karty płatnicze Visa Classic Debetowa i Visa Bussines Debetowa

7.1

Opłata za posiadanie karty Visa debetowa

miesięcznie

2 zł

2 zł

2 zł

7.2

Opłata za posiadanie karty Visa payWave

miesięcznie

3 zł

nie dotyczy

3 zł.

7.3

Opłata za posiadanie naklejki payWave

miesięcznie

3 zł

nie dotyczy

3 zł.

7.4

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

15 zł

15 zł

15 zł

7.5

Transakcje bezgotówkowe

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

7.6

Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie
z zawartymi umowami

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

7.7

Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju

od transakcji

4 zł

4 zł

4 zł

7.8

W bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

7.9

W punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

5 zł

5 zł

5 zł

7.10

W punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

7.11

W placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

5 zł

5 zł

5 zł

7.12

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce)

od transakcji

3 zł

3 zł

3 zł

7.13

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

od transakcji

10zł

10 zł

10 zł

7.14

Zmiana limitu transakcji na wniosek klienta

od transakcji

5 zł

5 zł

5 zł

7.15

Zmiana danych Użytkownika karty

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

7.16

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 000z ł

1 000z ł

1 000z ł

7.17

Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

7.18

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

7.19

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

od transakcji

0,30 zł.

0,30 zł.

0,30 zł.

8. Karty bankomatowe wewnętrzne

8.1

Wydanie nowej karty

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

8.2

Wznowienie karty

jednorazowo

20 zł

20 zł

20zł

8.3

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

20 zł

20zł

20zł

8.4

Wypłata gotówki w bankomacie

jednorazowo

0 zł

0,2% min. 1 zł

0,2% min. 1 zł

8.5

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta

jednorazowo

10zł

10 zł

10zł

8.6

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

8.7

Zmiana limitu wypłat na wniosek klienta

od transakcji

5 zł

5 zł

5 zł

9. Inne czynności związane z obsługą rachunków

     

9.1

wydanie czeków

za czek

-

1 zł

1 zł

9.2

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku za rok bieżący

za 1 miesiąc

     

9.21

    w formie zestawienia obrotów

1 zł

1 zł

1 zł

9.22

    w formie wyciągu

2 zł

2 zł

2 zł

9.3

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku za poprzednie lata 4)

za 1 miesiąc

     
 

    w formie zestawienia obrotów

2 zł

2 zł

2 zł

 

    w formie wyciągu

3 zł

3 zł

3 zł

9.4

Opłata za ustanowienie, odwołanie lub zmianę pełnomocnictwa5)

jednorazowo

10 zł 5a)

10 zł

10 zł

9.5

Opłata za przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem na rzecz innego Banku

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

9.6

Opłata za aktywację Internet Bankingu

jednorazowo

15 zł

15 zł

15 zł

9.7

Opłata za ponowne generowania lub odblokowanie hasła do Internet Bankingu

jednorazowo

10 zł

10 zł

10 zł

9.8

Wydanie listy haseł do Internet Banking

Jednorazowo za sztukę

2 zł.

2 zł.

2 zł.

9.9

Opłata za wydruk wyciągu generowanego po każdej operacji w danym m-cu lub 1 raz w miesiącu

Jednorazowo za sztukę

0,50 zł8)

0,50 zł

0,50 zł

9.10

Duplikat wyciągu generowanego po każdej operacji w danym m-cu lub 1 raz w miesiącu

za wyciąg

5 zł

5 zł

5 zł

9.11

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji Przekazu

za dokument

4 zł

4 zł

4 zł

9.12

Powtórne wydanie informacji o numerze rachunku bankowego

za informację

5 zł

5 zł

5 zł

9.13

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia lub opinii o rachunku bankowym

za zaświadczenie

15 zł+23%VAT

50 zł+23%VAT

50 zł+23%VAT

9.14

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

za każdą wyegzekwowaną kwotę

0,5%

min. 20 zł max. 100 zł

0,5%

min. 20 zł max. 100 zł

0,5%

min. 20 zł max. 100 zł

9.15

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci6)

jednorazowo

50 zł

-

-

9.16

Dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

9.17

Wydanie kopi unieważnionej książeczki lub certyfikatu imiennego

jednorazowo

5 zł

-

-

9.18

Instalacja systemu Home Banking u klienta

jednorazowo

-

350 zł

350 zł

9.19

Abonament za Home Banking

miesięcznie

-

50 zł

50 zł

9.20

Opłata za wydanie portfela lub klucza do wrzutni

Jednorazowo za sztukę

-

10 zł

-

9.21

Usługa SMS Banking

za wysłany SMS

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

9.22

Wysłanie listownie wyciągu na wniosek klienta

za wysłany wyciąg

-

5 zł

5 zł

9.23

Opłata za aktywację usługi bankofonu7

jednorazowo

5 zł

5 zł

5zł

9.24

Opłata za przesłanie wyciągu mailem

za wyciąg

0 zł

0 zł

0 zł

9.25

Wydruk dokumentu przychodzącego

Jednorazowo za sztukę

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1)       w przypadku likwidacji konta opłata za jego prowadzenie może być niższa, do wysokości salda

2)       Nie dotyczy rozliczeń z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz spłaty zobowiązań wobec Banku

3)       Przelew z rachunków bieżących parafii – 1 zł.

4)       opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

5)       Opłaty nie pobiera się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na rzecz Banku w związku ze spłatą
zobowiązań wobec Banku

5a) Opłaty nie pobiera się przy ustanowieniu pełnomocnika po raz pierwszy

6)       Opłaty nie pobiera się  za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego Oddziału Banku w związku
ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy

7)       Nie dotyczy podmiotów finansowych

8)       dotyczy wyciągów drukowanych z częstotliwością większą niż raz w miesiącu

UWAGA: Za czynności i  usługi bankowe w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków w złotych dla
jednostek niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (27015)
Bank pobiera prowizje lub opłaty określone w Tab. 1 Rachunki bankowe w kolumnie „Rachunek bieżący
lub pomocniczy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

3.    Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Rachunek oszczędnościowya’vista1)

Lokata terminowa

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

0 zł

3.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

jednorazowo

0 zł

0 zł

3.1

Wypłata z rachunku „Skarbonka”

za drugą i każdą następną w m-cu

5,- zł

-

4

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

za każdą wyegzekwowaną kwotę

0,5%

min. 20 zł max. 100 zł

-

5

Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach

za przelew

3,50 zł

3,50 zł

5.1

Przelewy w systemie SORBNET

Za przelew

40 zł

40 zł

6

Przelewy płatności za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne

za przelew

2,00 zł

2,00 zł

7

Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby i (lub) udzielenie pisemnej informacji o saldzie

jednorazowo

15 zł

15 zł

8

Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki lub dokumentu potwierdzającego założenie lokaty

jednorazowo

25 zł

25 zł

9

Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zgubionej książeczki

jednorazowo

10 zł

10 zł

10

Umorzenie utraconej książeczki lub dokumentu potwierdzającego założenie lokaty

jednorazowo

5 zł

5 zł

11

Likwidację wkładu terminowego

jednorazowo

2 zł

2zł

12

Likwidacja książeczki obiegowej

jednorazowo

2 zł

2 zł

13

Wydanie książeczki z archiwum na życzenie klienta

jednorazowo

10 zł

10 zł

14

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci2)

jednorazowo

50 zł

50 zł

15

Dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

jednorazowo

20 zł

20 zł

16

Wydanie kopi unieważnionej książeczki lub dokumentu potwierdzającego założenie lokaty

jednorazowo

5 zł

3 zł

17

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia lub opinii o rachunku bankowym

za zaświadczenie

15 zł + 23% VAT

15 zł+ 23% VAT

18

Założenie i wymiana książeczki a’vista

Jednorazowo za sztukę

10 zł.

-

 

1) Za czynności i  usługi bankowe w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na
każde żądanie w złotych dla kas zapomogowo-pożyczkowych Bank pobiera prowizję za otwarcie rachunku – 30,- zł,
opłatę za blankiety czekowe w wysokości 1 zł. oraz prowizje lub opłaty określone w Tab. 2 Rachunki
oszczędnościowe i lokaty w kolumnie Rachunek oszczędnościowy a’vista

2) Opłaty nie pobiera się  za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego Oddziału Banku w związku
ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy

4.            Kredyty

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Pakiet Wygodny

1. Prowizja od kwoty przyznanego/odnowionego kredytu – nie mniej niż 20,- zł.

2.1

Kredyty komercyjne i debety w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą i rolniczą

jednorazowo

od kwoty kredytu

2 % dla członka Banku z pełnym 

              udziałem członkowskim1)

3% dla pozostałych

2.2

Kredyty mieszkaniowe

2 % dla członka Banku z pełnym 

              udziałem członkowskim1)

3% dla pozostałych

2.3

Kredyty konsumpcyjne i debety w Pol-Koncie

2% dla członka Banku z pełnym 

              udziałem członkowskim1)

4% dla pozostałych

2.3

Kredyt Rodzinny

3%

2.4

Kredyt samochodowy

3%

3.

Prowizja za zmianę  warunków umowy na wniosek klienta

Jednorazowo od kwoty objętej zmianą

1% min. 50 zł.

4.

Prowizja za gotowość – dotyczy kredytów obrotowych w rachunku bieżącym – jeżeli kwota niewykorzystana przekracza 1000 zł.

liczona od niewykorzystanej kwoty (transzy) kredytu na ostatni dzień kwartału

0,3 %

5.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR2)

W okresach rocznych

1% min. 50 zł

6.

Wydanie promesy udzielenia kredytu

jednorazowo od kwoty przyrzeczonej

0,5 % min. 15 zł

Prowizja od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia

7

o wartości do 50 000 zł

Płatna z góry za każdy rozpoczęty rok trwania umowy

2,5% min. 100 zł

8

o wartości powyżej 50 000 zł

5% min. 100 zł

9

Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta stwierdzającego wysokość zadłużenia wobec Banku

jednorazowo

50 zł+ 23% VAT

10

Wydanie odpisu lub kopi umowy o kredyt

jednorazowo

50 zł+ 23% VAT

11

Wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki, itp.

jednorazowo

30 zł

12

Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej)

jednorazowo

50 zł+ 23% VAT

13

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów

za monit

4 x koszt przesyłki poleconej

 

1)    W przypadku kredytów konsumenckich, mieszkaniowych i rolniczych obniżona prowizja pobierana jest gdy
członkiem Banku jest przynajmniej jedno ze współmałżonków

2)    Naliczania od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku.
Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

5.           Usługi różne

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Czynności kasowe

1.1

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone w Banku

od kwoty

0,2% min. 3 max. 150 zł

1.2

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych

0,5% min. 4,00 zł

1.3

Wpłaty gotówkowe należności za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne

od transakcji

2,00 zł

1.4

Zlecenia do wypłaty

od transakcji

0,5% min. 5,- zł

2

Opłata za potwierdzenie faxem lub mailem dokonania przelewu

od dokumentu

5 zł

3.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową innym bankom i instytucjom  określonym w art. 105 ust.1 Prawa bankowego

od dokumentu

60 zł

4

Dokonanie zastrzeżenia w systemie Centralna Baza Danych Dokumenty Zastrzeżone (CBD-DZ) – bez względu na liczbę i rodzaj zgłaszanych dokumentów

jednorazowo

50 zł + 23% VAT

5

Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach i SKOK

Jednorazowo

30 z+ 23% VAT ł

6

Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej w przypadku błędnie podanego numeru rachunku odbiorcy przelewu

Jednorazowo

10 zł.