Wyróżnienie dla Powiatowego Banku Spółdzielczego w Wegrowie

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A., które odbyło się 12 grudnia br. ogłoszono wyniki konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości".
Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych za 2016 rok. O pozycji Banku w ostatecznej klasyfikacji decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria, a wygraną zapewniła najmniejsza liczba punktów. W tegorocznej edycji konkursu zasady punktacji nie uległy zmianie, jednakże wyróżnienia przyznano 10 najlepszych Bankom w Zrzeszeniu.

Laureaci-Wyroznien-w-Konkursie

 

 

 

 

Wyróżnienie 1

 

  

UWAGA!

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Więcej informacji na stronie www.pbswegrow.pl.

Informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się na portalu kartowym należy:

$11.     wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl

$12.     podać numer PESEL

$13.     wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

$1·        aktywować zabezpieczenie 3D Secure

$1·        zmieniać kod PIN

$1·        zastrzegać kartę

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie oświadcza, że Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

$11)      § 6:

㤠6.

$11.      W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

$12.      Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

$12)      § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołującsię na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się członków wybranych na Przedstawicieli pisemne, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Odbiór zawiadomień potwierdzany jest pisemnie. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § § 53 - 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Komunikat

 

Wprowadza się zmianę w taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe.

 

Z dniem 01.06.2015 r. dla rachunków rolniczych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i firm wprowadza się opłatę za wydruk wyciągu z rachunku w wysokości 0,50 zł.

 

Z dniem 01.08.2015r. dla  rachunków osób fizycznych ROR wprowadza się opłatę za wydruk wyciągu z rachunku w wysokości 0,50 zł, przy czym jeden wydruk wyciągu miesięcznie jest darmowy.

 

W obydwu przypadkach za wysłanie wyciągu mailem nie pobiera się opłat.

 

Zastrzezenie-karty

Informujemy, że umowy rachunków dla osób fizycznych zawarte przed 1.07.2016 r., wobec, których ostatnia dyspozycja klienta dotycząca takiego rachunku datowana jest przed 1.01.2007 roku (tzw. rachunki uśpione), ulegną rozwiązaniu z dniem 1.07.2017 r., chyba, że do tego czasu posiadacz rachunku dokona jakiejkolwiek dyspozycji na tym rachunku.

Niniejsza informacja nie dotyczy rachunków wspólnych osób fizycznych, rachunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

                                         Więcej informacj            

                                 Powiatowy Bank Spółdzielczy

                                                w Węgrowie

 


    

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w PBS

Depozyty Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

a) Wysokość gwarancji - do równowartości 100 000 euro:

b) Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

c) Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

d)  W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane przez BFG?
- niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku

e) Czy można odzyskać te cześć depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
- Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego; najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu; gdy do taki układ między wierzycielami  upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie; jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku; kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów

f) Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
- po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości
- następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w bankowym funduszu gwarancyjnym

 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BFG: www.bfg.pl